กิจกรรมเสวนาทางวิชาการเกี่ยวกับวัฒนธรรมศาสนาเต๋า ในหัวข้อ “ศาสนาเต๋ากับความเชื่อเรื่องเทศกาลกินเจของชาวจีนโพ้นทะเลในอาเซียน”

           วิทยาลัยจีนศึกษา ศูนย์แต้จิ๋ววิทยา ศูนย์บรรณสารสนเทศ และสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับสมาคมวัฒนธรรมศาสนาเต๋าแห่งฮ่องกง ศาลเจ้านําเหยามาโจ้ว ประเทศไทย และศาลเจ้าฮั่วกวง กรุงเทพ ฯ ร่วมมือกันจัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการเกี่ยวกับวัฒนธรรมศาสนาเต๋า ในหัวข้อ “ศาสนาเต๋ากับความเชื่อเรื่องเทศกาลกินเจของชาวจีนโพ้นทะเลในอาเซียน” โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากฮ่องกงและมาเลเซีย จํานวน 5 ท่าน มาเป็นผู้บรรยาย และแปลโดย อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จากวิทยาลัยจีนศึกษา ม.หัวเฉียวฯ
📍 ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09:00-12:00 น. ณ ห้องสื่อ ประสม อาคารบรรณสาร และ
📍 วันเสาร์ท่ี 24 กันยายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องบรรยาย 1 วิทยาเขตยศเส
Scroll to Top