Curriculum

หลักสูตรของเรา วิทยาลัยจีนศึกษา

  • ปริญญาตรี
  • ปริญญาโท
  • ปริญญาเอก

วิทยาลัยจีนศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
(BACHELOR OF ARTS)

       เป็นหลักสูตรที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญภาษาจีนทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และแปล ตลอดจนเข้าใจสามารถนำภาษาจีนไปใช้ในการพูดสื่อสาร การทำเอกสารทางธุรกิจ ติดต่อค้าขายกับจีน โดยจะได้ไปเรียนที่ประเทศจีน เป็นระยะเวลา 1 ปี ในชั้นปีการศึกษาที่ 3
            • ชั้นปีที่ 1 เน้นการศึกษาพื้นฐานในวิชาต่าง ๆ เช่น การเสริมทักษะภาษาจีน  การฟัง – พูด การสนทนา การอ่าน พร้อมทั้งเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วิชาพื้นฐานด้านมนุษยศาสตร์ จิตวิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิชาทั่วไปอื่น ๆ
            • ชั้นปีที่ 2 เรียนรู้ทักษะภาษาจีนด้านต่าง ๆ ในระดับสูงขึ้น ทั้งไวยากรณ์ การแปลพื้นฐาน เป็นต้น
            • ชั้นปีที่ 3 นักศึกษาเดินทางไปศึกษาที่ประเทศจีน เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา โดยเน้นศึกษาวิชาเอกเลือกและเอกบังคับในทักษะเฉพาะด้าน ทั้งด้านการเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ ภาษาจีนเพื่อธุรกิจออนไลน์ ภาษาจีนเพื่องานโลจิสติกส์ เป็นต้น
            • ชั้นปีที่ 4 นักศึกษาจะเน้นศึกษาวิชาเอกบังคับ เช่น ชาวจีนโพ้นทะเลในอาเซียน การแปลธุรกิจจีน เป็นต้น และเน้นการฝึกงาน (สหกิจศึกษา) ตามแผนการเรียนที่ทางคณะกำหนดไว้
 
โอกาสในการทำงาน
– ฝ่ายประสานงานระหว่างประเทศ ผู้ผลิตเนื้อหาภาษาจีนในการทำตลาดออนไลน์บนแพลตฟอร์มต่างๆ
– พิธีกร ล่ามไทย – จีน จีน – ไทย นักข่าวภาคภาษาจีน
– เจ้าหน้าที่สถานทูต  ครู อาจารย์ และอาชีพอื่นๆ อีกมากมาย เช่น พนักงานสายการบิน บริษัทท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม มัคคุเทศก์ เลขานุการ เป็นต้น 

1. ชื่อหลักสูตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565)

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Business Chinese

2. ชื่อปริญญาและอักษรย่อ

ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ) | (ชื่อย่อ) : ศศ.บ. (ภาษาจีนธุรกิจ)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Arts (Business Chinese) | (ชื่อย่อ) : B.A. (Business Chinese)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ  ความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาจีนได้อย่างเหมาะ ในทักษะด้านต่าง ๆ เช่น การฟัง การพูด  การอ่าน  การเขียน  การแปล  เป็นต้น  มุ่งให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้เรียนไปใช้ในการประกอบอาชีพและศึกษาในระดับสูงขึ้น  การจัดกระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตรจึงมุ่งเน้นความรู้ ความเข้าใจในทางทฤษฎีภาษา  ก่อนจบการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 กำหนดให้ผู้เรียนฝึกงานประสบการณ์วิชาชีพ  เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพต่อไป

4.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

144  หน่วยกิต

5.  รูปแบบของหลักสูตร

5.1  รูปแบบ : เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2  ภาษาที่ใช้ : การจัดการเรียนการสอน เป็นภาษาไทยและภาษาจีน เอกสารและตำราในวิชาหลักเป็นตำราภาษาไทยและภาษาจีน
5.3  การรับเข้าศึกษา : รับนักศึกษาไทยที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง และทางหลักสูตรมีการทพบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างสถาบันการศึกษากับประเทศจีน
5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

ติดต่อสอบถาม
วิทยาลัยจีนศึกษา อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1
โทรศัพท์ 02-3126300-79 ต่อ 1477, 1478, 1479 โทรสาร 02-3126295
Line : @651muzum
Fanpage วิทยาลัยจีนศึกษา https://bit.ly/3Cik0UH
เป็นหลักสูตรที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญภาษาจีนทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และแปล ตลอดจนเข้าใจในวัฒนธรรมและวิถีการดำรงชีวิตของชาวจีน โดยจะได้ไปเรียนที่ประเทศจีน เป็นระยะเวลา 1 ปี ในชั้นปีการศึกษาที่ 3
            • ชั้นปีที่ 1 เน้นการศึกษาพื้นฐานในวิชาต่าง ๆ เช่น การเสริมทักษะภาษาจีน การออกเสียงภาษาจีน การฟัง – พูด การสนทนา การอ่าน พร้อมทั้งเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วิชาพื้นฐานด้านมนุษยศาสตร์ จิตวิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิชาทั่วไปอื่น ๆ
            • ชั้นปีที่ 2 เรียนรู้ทักษะภาษาจีนด้านต่าง ๆ ในระดับสูงขึ้น ทั้งไวยากรณ์ ตัวอักษร ศิลปวัฒนธรรม บทความร้อยแก้วและร้อยกรองภาษาจีน รวมถึงการอ่านบทความและสำนวนจีนในสื่อโซเชียล เป็นต้น
            • ชั้นปีที่ 3 นักศึกษาเดินทางไปศึกษาที่ประเทศจีน เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา โดยเน้นศึกษาวิชาเอกเลือกและเอกบังคับในทักษะเฉพาะด้าน ทั้งด้านการเขียน การสื่อสารมวลชน  วัฒนธรรมจีนศึกษา ศิลปวัฒนธรรมจีน ศิลปะการแสดงและดนตรีจีน ภาษาจีนในสื่อภาพยนต์บันเทิงและสื่อดิจิทัล วัฒนธรรมการค้ายุคใหม่ของจีน เป็นต้น
            • ชั้นปีที่ 4 นักศึกษาจะเน้นศึกษาวิชาเอกบังคับ เช่น ชาวจีนโพ้นทะเลในอาเซียน การแปลวรรณกรรม เป็นต้น และเน้นการฝึกงาน (สหกิจศึกษา) ตามแผนการเรียนที่ทางคณะกำหนดไว้
 
โอกาสในการทำงาน
– นักแปลวรรณกรรมจีน ภาพยนตร์จีน ซีรี่ย์จีน ผู้ดำเนินรายการภาษาจีน ล่ามภาษาไทย-จีน ทั้งภาครัฐและเอกชน 
– เจ้าหน้าที่สถานทูต  ครู อาจารย์ และอาชีพอื่นๆ อีกมากมาย เช่น พนักงานสายการบิน บริษัทท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม มัคคุเทศก์ เลขานุการ เป็นต้น 
 

1. ชื่อหลักสูตร (ฉบับปรับปปรุง พ.ศ.2565)

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts Program in Chinese Language and Culture     

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมจีน) | ชื่อย่อ (ไทย) :    ศศ.บ. (ภาษาและวัฒนธรรมจีน)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (Chinese Language and Culture) | ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A. (Chinese Language and Culture)        

3. หลักการและเหตุผล

เพื่อรองรับยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืนระหว่างภาคเศรษฐกิจภายในประเทศ  และภาคการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ที่ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง โดยการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางด้านบริหารธุรกิจ  ในการทำธุรกิจกับประเทศจีนที่สามารถประยุกต์ทฤษฎี  ภาคปฏิบัติ และประสบการณ์ มาใช้ประกอบการตัดสิน  เรียนรู้และปรับตัวเพื่อการพัฒนาตนเอง  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรภายใต้วัฒนธรรมการทำธุรกิจจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นพันธกิจของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และคุณธรรมสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศ  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. วัตถุประสงค์

เป็นหลักสูตรที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาจีนสื่อความหมายได้ถูกต้องและเหมาะสม ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน  และการเขียน มุ่งให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์นำความรู้ความเข้าใจทางภาษา และวัฒนธรรมจีนไปใช้ในการประกอบอาชีพ และการศึกษาในระดับสูงขึ้น มุ่งให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในปรัชญา และวัฒนธรรมจีน อีกทั้งตระหนักในคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรมจีน  การจัดกระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตรจึงมุ่งเน้นทั้งความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีทางภาษา และฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะ ในการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านภาษาจีนเข้ากับวัฒนธรรมจีนได้เป็นอย่างดี

5. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

144 หน่วยกิต

6. รูปแบบของหลักสูตร

6.1  รูปแบบ : เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
6.2  ภาษาที่ใช้ : การจัดการเรียนการสอน เป็นภาษาไทยและภาษาจีน เอกสารและตำราในวิชาหลักเป็นตำราภาษาไทยและภาษาจีน
6.3  การรับเข้าศึกษา : รับนักศึกษาไทยที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
6.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง และทางหลักสูตรมีการทพบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างสถาบันการศึกษากับประเทศจีน
6.5  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

ติดต่อสอบถาม
วิทยาลัยจีนศึกษา อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1
โทรศัพท์ 02-3126300-79 ต่อ 1477, 1478, 1479 โทรสาร 02-3126295
Line : @651muzum
Fanpage วิทยาลัยจีนศึกษา https://bit.ly/3Cik0UH
จัดการเรียนการสอนด้วยภาษาไทย โดยหลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจรอบด้านเกี่ยวกับจีนในหลากหลายมิติ สามารถนำองค์ความรู้ด้านจีนศึกษาไปวิเคราะห์ แยกแยะสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์และประยุกต์ใช้องค์ความรู้อย่างเหมาะสมกับบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน ผู้เรียนได้เดินทางไปเรียนที่ประเทศจีน 1 ภาคการศึกษา ในชั้นปีที่ 3
 
โอกาสในการทำงาน
– ผู้ประสานงานกับหน่วยงาน / องค์กรของจีน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
– Content Creators (Youtuber) ด้านจีนศึกษา และในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ
– นักวิชาการด้านจีนศึกษา / นักวิจัยอิสระด้านจีนศึกษา เป็นต้น
 

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts Program in Chinese Studies    

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (จีนศึกษา) | ชื่อย่อ (ไทย) :    ศศ.บ. (จีนศึกษา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (Chinese Studies) | ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A. (Chinese Studies)        

3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

130 หน่วยกิต

4. รูปแบบของหลักสูตร

    1. รูปแบบหลักสูตร : หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
    2. ภาษาที่ใช้ : จัดการเรียนการสอนด้วยภาษาไทยร่วมกับภาษาจีน
    3. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง และทางหลักสูตรมีการทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างสถาบันการศึกษากับประเทศจีน
    4. การรับเข้าศึกษา : นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
    5. การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

ติดต่อสอบถาม
วิทยาลัยจีนศึกษา อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1
โทรศัพท์ 02-3126300-79 ต่อ 1477, 1478, 1479 โทรสาร 02-3126295
Line : @651muzum
Fanpage วิทยาลัยจีนศึกษา https://bit.ly/3Cik0UH

วิทยาลัยจีนศึกษา หลักสูตรปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(MASTER OF ARTS)

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ : Master of Arts Program in Teaching Chinese

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาจีน) | ชื่อย่อ (ไทย) : ศศ.ม. (การสอนภาษาจีน)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Arts (Teaching Chinese) | ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.A. (Teaching Chinese)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎี และทักษะทางด้านการสอนภาษาจีน และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในบริบททั้งในระดับประเทศและนานาชาติในวัฒนธรรม ที่หลากหลาย อีกทั้งมุ่งพัฒนาความรู้ด้านภาษาจีนให้สูงขึ้น นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นความรู้ด้านการวิจัย เพื่อสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาความรู้เดิมได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ผู้เรียนจะได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้ภาษา และการใช้ความรู้ความสามารถเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีคุณลักษณะใฝ่หาความรู้ และการพัฒนาตนเองตลอดชีวิต

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

39 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

5.1  รูปแบบ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

5.2  ภาษาที่ใช้
ภาษาจีน

5.3  การรับเข้าศึกษา
รับสมัครนักศึกษาไทยและต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาจีนได้เป็นอย่างดี โดยหากผู้สมัครเข้าศึกษามิใช่เจ้าของภาษาจีน จะต้องมีผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระดับ 4 (ระดับกลาง) ขึ้นไป ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงและผ่านการตรวจสุขภาพตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และตามเกณฑ์ต่อไปนี้

5.3.1 ผู้สมัครเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาศิลปศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ทางด้านภาษาจีน หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นจากสถาบันอุดมศึกษา ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 และ

5.3.2 กรณีที่ผู้สมัครไม่มีผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) จะต้องสอบผ่านตามเกณฑ์การวัดระดับความรู้ภาษาจีนตามที่คณะฯกำหนด สำหรับผู้ที่สอบไม่ผ่านจะต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาปรับพื้นฐานภาษาจีน จนกว่าจะสอบผ่านการวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระดับ 4 (ระดับกลาง) ขึ้นไป

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกว่างซี (Guangxi University)

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ศศ.ม. (การสอนภาษาจีน)

ติดต่อสอบถาม
วิทยาลัยจีนศึกษา อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1
โทรศัพท์ 02-3126300-79 ต่อ 1477, 1478, 1479 โทรสาร 02-3126295
Line : @651muzum
Fanpage วิทยาลัยจีนศึกษา https://bit.ly/3Cik0UH

1. ชื่อหลักสูตร (ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2565)

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ : Master of Arts Program in Chinese for Business Communication

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ) | ชื่อย่อ (ไทย) : ศศ.ม. (ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Arts (Chinese for Business Communication) | ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.A. (Chinese for Business Communication)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ทักษะการสื่อสารทางภาษาจีนทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียนเชิงธุรกิจระดับสูง  มุ่งให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้ศึกษา เพื่อประยุกต์กับการประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ   มุ่งให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ด้านภาษาจีนเพื่อใช้ศึกษาค้นคว้าต่อในระดับที่สูงขึ้น อีกทั้งมุ่งสร้างจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อสังคม  มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร  

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

39 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

5.2 ภาษาที่ใช้
การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาจีน

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน

5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ให้ปริญญา ศศ.ม.(ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ)

ติดต่อสอบถาม
วิทยาลัยจีนศึกษา อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1
โทรศัพท์ 02-3126300-79 ต่อ 1477, 1478, 1479 โทรสาร 02-3126295
Line : @651muzum
Fanpage วิทยาลัยจีนศึกษา https://bit.ly/3Cik0UH

วิทยาลัยจีนศึกษา หลักสูตรปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(DOCTOR OF PHILOSOPHY)

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การสอนภาษาจีน)
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Arts Program in Teaching Chinese 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทยชื่อเต็ม ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การสอนภาษาจีน)

ชื่อย่อ  ศศ.ด. (การสอนภาษาจีน)

ภาษาอังกฤษชื่อเต็ม Doctor of Arts (Teaching Chinese)

 ชื่อย่อ D.A. (Teaching Chinese)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจด้านทักษะการสอนวิชาภาษาจีน และมีความสามารถด้านเทคนิควิธีการสอนที่ทันสมัยด้วยวิธีการและสื่อที่เหมาะสม พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ความสามารถที่ได้รับไปพัฒนาและรับใช้สังคม ประเทศชาติ ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

42 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

5.1  รูปแบบ

หลักสูตรระดับปริญญาเอก มี 2 แบบ คือ แบบ 1.1 และแบบ 2.1 

      – หลักสูตรแบบ 1.1 มีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต

      – หลักสูตรแบบ 2.1 มีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต

      ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา

5.2  ภาษาที่ใช้

ภาษาจีน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

5.3  การรับเข้าศึกษา

รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาจีนและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

แบบ 1.1   เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการทำวิทยานิพนธ์ 54 หน่วยกิต ภายใต้การให้คำปรึกษาของอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่หลักสูตรเป็นผู้แต่งตั้ง โดยมีคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาดังนี้

          1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาจีน จีนศึกษา หรือการสอนภาษาจีนและมีคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00

          2. เป็นนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาจีนและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี  โดยต้องมีผลสอบภาษาจีน (HSK) ระดับ 6 (ยกเว้นชาวจีน) ภาษาอังกฤษต้องสอบผ่านTOEFL โดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 490 คะแนน / TOEIC มีคะแนนไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน / IELTS มีคะแนนไม่ต่ำกว่า 5 คะแนน / CU-TEP มีคะแนนไม่ต่ำกว่า 70  คะแนน หากสอบไม่ผ่านผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษตามเกฏฑ์ของทางบัณฑิตศึกษากำหนดไว้

        3. มีผลงานวิจัยหรือแผนงานวิจัยที่มีคุณภาพที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

แบบ 2.1   เป็นแผนการศึกษาที่มีการเรียนการสอนวิชาบังคับและทำวิทยานิพนธ์ ทั้งหมด 69 หน่วยกิต ภายใต้การให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่หลักสูตรเป็นผู้แต่งตั้ง โดยมีคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาดังนี้

        1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาอื่นนอกเหนือจากสาขาวิชาภาษาจีน จีนศึกษา หรือการสอนภาษาจีน และมีคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00

         2. เป็นนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาจีนและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี  โดยต้องมีผลสอบภาษาจีน (HSK) ระดับ 6 (ยกเว้นชาวจีน)  ภาษาอังกฤษต้องสอบผ่านTOEFL โดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 490 คะแนน / TOEIC มีคะแนนไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน / IELTS มีคะแนนไม่ต่ำกว่า 5 คะแนน / CU-TEP มีคะแนนไม่ต่ำกว่า 70  คะแนน หากสอบไม่ผ่านผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษตามเกฏฑ์ของทางบัณฑิตศึกษากำหนดไว้

หมายเหตุ : หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

 เป็นหลักสูตรของคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกว่างซี (Guangxi University)

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ใบปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียวของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

ติดต่อสอบถาม
วิทยาลัยจีนศึกษา อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1
โทรศัพท์ 02-3126300-79 ต่อ 1477, 1478, 1479 โทรสาร 02-3126295
Line : @651muzum
Fanpage วิทยาลัยจีนศึกษา https://bit.ly/3Cik0UH
Scroll to Top