Curriculum_TH

หลักสูตรของเรา วิทยาลัยจีนศึกษา

  • ปริญญาตรี
  • ปริญญาโท
  • ปริญญาเอก

หลักสูตรปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts)

– สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (Business Chinese)
       เป็นหลักสูตรที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญภาษาจีนทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และแปล ตลอดจนเข้าใจสามารถนำภาษาจีนไปใช้ในการพูดสื่อสาร การทำเอกสารทางธุรกิจ ติดต่อค้าขายกับจีน โดยจะได้ไปเรียนที่ประเทศจีน เป็นระยะเวลา 1 ปี ในชั้นปีการศึกษาที่ 3
            • ชั้นปีที่ 1 เน้นการศึกษาพื้นฐานในวิชาต่าง ๆ เช่น การเสริมทักษะภาษาจีน  การฟัง – พูด การสนทนา การอ่าน พร้อมทั้งเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วิชาพื้นฐานด้านมนุษยศาสตร์ จิตวิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิชาทั่วไปอื่น ๆ
            • ชั้นปีที่ 2 เรียนรู้ทักษะภาษาจีนด้านต่าง ๆ ในระดับสูงขึ้น ทั้งไวยากรณ์ การแปลพื้นฐาน เป็นต้น
            • ชั้นปีที่ 3 นักศึกษาเดินทางไปศึกษาที่ประเทศจีน เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา โดยเน้นศึกษาวิชาเอกเลือกและเอกบังคับในทักษะเฉพาะด้าน ทั้งด้านการเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ ภาษาจีนเพื่อธุรกิจออนไลน์ ภาษาจีนเพื่องานโลจิสติกส์ เป็นต้น
            • ชั้นปีที่ 4 นักศึกษาจะเน้นศึกษาวิชาเอกบังคับ เช่น ชาวจีนโพ้นทะเลในอาเซียน การแปลธุรกิจจีน เป็นต้น และเน้นการฝึกงาน (สหกิจศึกษา) ตามแผนการเรียนที่ทางคณะกำหนดไว้
 
โอกาสในการทำงาน
– ฝ่ายประสานงานระหว่างประเทศ ผู้ผลิตเนื้อหาภาษาจีนในการทำตลาดออนไลน์บนแพลตฟอร์มต่างๆ
– พิธีกร ล่ามไทย – จีน จีน – ไทย นักข่าวภาคภาษาจีน
– เจ้าหน้าที่สถานทูต  ครู อาจารย์ และอาชีพอื่นๆ อีกมากมาย เช่น พนักงานสายการบิน บริษัทท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม มัคคุเทศก์ เลขานุการ เป็นต้น 
 
ติดต่อสอบถาม
วิทยาลัยจีนศึกษา อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1
โทรศัพท์ 02-3126300-79 ต่อ 1477, 1478, 1479 โทรสาร 02-3126295
Website: https://ccs.hcu.ac.th
E-mail: chinesehcu@gmail.com
Line : @651muzum
Fanpage วิทยาลัยจีนศึกษา https://bit.ly/3Cik0UH
 
SCAN QR CODE เพื่อทราบรายละเอียดหลักสูตร 153  เพิ่มเติม หรือ  CLICK
 
– สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน (Chinese Language and Culture)
            เป็นหลักสูตรที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญภาษาจีนทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และแปล ตลอดจนเข้าใจในวัฒนธรรมและวิถีการดำรงชีวิตของชาวจีน โดยจะได้ไปเรียนที่ประเทศจีน เป็นระยะเวลา 1 ปี ในชั้นปีการศึกษาที่ 3
            • ชั้นปีที่ 1 เน้นการศึกษาพื้นฐานในวิชาต่าง ๆ เช่น การเสริมทักษะภาษาจีน การออกเสียงภาษาจีน การฟัง – พูด การสนทนา การอ่าน พร้อมทั้งเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วิชาพื้นฐานด้านมนุษยศาสตร์ จิตวิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิชาทั่วไปอื่น ๆ
            • ชั้นปีที่ 2 เรียนรู้ทักษะภาษาจีนด้านต่าง ๆ ในระดับสูงขึ้น ทั้งไวยากรณ์ ตัวอักษร ศิลปวัฒนธรรม บทความร้อยแก้วและร้อยกรองภาษาจีน รวมถึงการอ่านบทความและสำนวนจีนในสื่อโซเชียล เป็นต้น
            • ชั้นปีที่ 3 นักศึกษาเดินทางไปศึกษาที่ประเทศจีน เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา โดยเน้นศึกษาวิชาเอกเลือกและเอกบังคับในทักษะเฉพาะด้าน ทั้งด้านการเขียน การสื่อสารมวลชน  วัฒนธรรมจีนศึกษา ศิลปวัฒนธรรมจีน ศิลปะการแสดงและดนตรีจีน ภาษาจีนในสื่อภาพยนต์บันเทิงและสื่อดิจิทัล วัฒนธรรมการค้ายุคใหม่ของจีน เป็นต้น
            • ชั้นปีที่ 4 นักศึกษาจะเน้นศึกษาวิชาเอกบังคับ เช่น ชาวจีนโพ้นทะเลในอาเซียน การแปลวรรณกรรม เป็นต้น และเน้นการฝึกงาน (สหกิจศึกษา) ตามแผนการเรียนที่ทางคณะกำหนดไว้
 
โอกาสในการทำงาน
– นักแปลวรรณกรรมจีน ภาพยนตร์จีน ซีรี่ย์จีน ผู้ดำเนินรายการภาษาจีน ล่ามภาษาไทย-จีน ทั้งภาครัฐและเอกชน 
– เจ้าหน้าที่สถานทูต  ครู อาจารย์ และอาชีพอื่นๆ อีกมากมาย เช่น พนักงานสายการบิน บริษัทท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม มัคคุเทศก์ เลขานุการ เป็นต้น 
 
ติดต่อสอบถาม
วิทยาลัยจีนศึกษา อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1
โทรศัพท์ 02-3126300-79 ต่อ 1477, 1478, 1479 โทรสาร 02-3126295
Website: https://ccs.hcu.ac.th
E-mail: chinesehcu@gmail.com
Line : @651muzum
Fanpage วิทยาลัยจีนศึกษา https://bit.ly/3Cik0UH
 
SCAN QR CODE เพื่อทราบรายละเอียดหลักสูตร 152  เพิ่มเติม หรือ CLICK

1. ชื่อหลักสูตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565)

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Business Chinese

2. ชื่อปริญญาและอักษรย่อ

ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ) | (ชื่อย่อ) : ศศ.บ. (ภาษาจีนธุรกิจ)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Arts (Business Chinese) | (ชื่อย่อ) : B.A. (Business Chinese)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ  ความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาจีนได้อย่างเหมาะ ในทักษะด้านต่าง ๆ เช่น การฟัง การพูด  การอ่าน  การเขียน  การแปล  เป็นต้น  มุ่งให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้เรียนไปใช้ในการประกอบอาชีพและศึกษาในระดับสูงขึ้น  การจัดกระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตรจึงมุ่งเน้นความรู้ ความเข้าใจในทางทฤษฎีภาษา  ก่อนจบการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 กำหนดให้ผู้เรียนฝึกงานประสบการณ์วิชาชีพ  เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพต่อไป

4.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

144  หน่วยกิต

5.  รูปแบบของหลักสูตร

5.1  รูปแบบ : เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2  ภาษาที่ใช้ : การจัดการเรียนการสอน เป็นภาษาไทยและภาษาจีน เอกสารและตำราในวิชาหลักเป็นตำราภาษาไทยและภาษาจีน
5.3  การรับเข้าศึกษา : รับนักศึกษาไทยที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง และทางหลักสูตรมีการทพบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างสถาบันการศึกษากับประเทศจีน
5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

1. ชื่อหลักสูตร (ฉบับปรับปปรุง พ.ศ.2565)

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts Program in Chinese Language and Culture     

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมจีน) | ชื่อย่อ (ไทย) :    ศศ.บ. (ภาษาและวัฒนธรรมจีน)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (Chinese Language and Culture) | ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A. (Chinese Language and Culture)        

3. หลักการและเหตุผล

เพื่อรองรับยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืนระหว่างภาคเศรษฐกิจภายในประเทศ  และภาคการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ที่ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง โดยการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางด้านบริหารธุรกิจ  ในการทำธุรกิจกับประเทศจีนที่สามารถประยุกต์ทฤษฎี  ภาคปฏิบัติ และประสบการณ์ มาใช้ประกอบการตัดสิน  เรียนรู้และปรับตัวเพื่อการพัฒนาตนเอง  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรภายใต้วัฒนธรรมการทำธุรกิจจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นพันธกิจของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และคุณธรรมสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศ  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. วัตถุประสงค์

เป็นหลักสูตรที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาจีนสื่อความหมายได้ถูกต้องและเหมาะสม ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน  และการเขียน มุ่งให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์นำความรู้ความเข้าใจทางภาษา และวัฒนธรรมจีนไปใช้ในการประกอบอาชีพ และการศึกษาในระดับสูงขึ้น มุ่งให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในปรัชญา และวัฒนธรรมจีน อีกทั้งตระหนักในคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรมจีน  การจัดกระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตรจึงมุ่งเน้นทั้งความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีทางภาษา และฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะ ในการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านภาษาจีนเข้ากับวัฒนธรรมจีนได้เป็นอย่างดี

5. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

144 หน่วยกิต

6. รูปแบบของหลักสูตร

6.1  รูปแบบ : เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
6.2  ภาษาที่ใช้ : การจัดการเรียนการสอน เป็นภาษาไทยและภาษาจีน เอกสารและตำราในวิชาหลักเป็นตำราภาษาไทยและภาษาจีน
6.3  การรับเข้าศึกษา : รับนักศึกษาไทยที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
6.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง และทางหลักสูตรมีการทพบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างสถาบันการศึกษากับประเทศจีน
6.5  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

หลักสูตรปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Arts)

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ : Master of Arts Program in Teaching Chinese

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาจีน) | ชื่อย่อ (ไทย) : ศศ.ม. (การสอนภาษาจีน)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Arts (Teaching Chinese) | ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.A. (Teaching Chinese)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎี และทักษะทางด้านการสอนภาษาจีน และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในบริบททั้งในระดับประเทศและนานาชาติในวัฒนธรรม ที่หลากหลาย อีกทั้งมุ่งพัฒนาความรู้ด้านภาษาจีนให้สูงขึ้น นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นความรู้ด้านการวิจัย เพื่อสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาความรู้เดิมได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ผู้เรียนจะได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้ภาษา และการใช้ความรู้ความสามารถเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีคุณลักษณะใฝ่หาความรู้ และการพัฒนาตนเองตลอดชีวิต

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

39 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

5.1  รูปแบบ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

5.2  ภาษาที่ใช้
ภาษาจีน

5.3  การรับเข้าศึกษา
รับสมัครนักศึกษาไทยและต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาจีนได้เป็นอย่างดี โดยหากผู้สมัครเข้าศึกษามิใช่เจ้าของภาษาจีน จะต้องมีผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระดับ 4 (ระดับกลาง) ขึ้นไป ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงและผ่านการตรวจสุขภาพตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และตามเกณฑ์ต่อไปนี้

5.3.1 ผู้สมัครเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาศิลปศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ทางด้านภาษาจีน หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นจากสถาบันอุดมศึกษา ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 และ

5.3.2 กรณีที่ผู้สมัครไม่มีผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) จะต้องสอบผ่านตามเกณฑ์การวัดระดับความรู้ภาษาจีนตามที่คณะฯกำหนด สำหรับผู้ที่สอบไม่ผ่านจะต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาปรับพื้นฐานภาษาจีน จนกว่าจะสอบผ่านการวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระดับ 4 (ระดับกลาง) ขึ้นไป

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกว่างซี (Guangxi University)

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ศศ.ม. (การสอนภาษาจีน)

SCAN QR CODE เพื่อทราบรายละเอียดหลักสูตร 815  เพิ่มเติม หรือ  CLICK